О школи


Основна школа „Јован Јовановић Змај“ основана је 31.08.1961. године, налази се у градској средини, матична је и нема издвојених одељења. Ову школу похађа 610 ученика распоређених у 27 одељења. Школа је од оснивања радила као основна. Радно време у две смене, продужени боравак, породична атмосфера, посвећени наставници чине нашу школу посебном.

Будући да је школа значајна друштвена институција, изложена је разним притисцима, очекивањима и судовима од стране појединаца и колектива у окружењу. Циљ запослених у школи је да институције и појединце у окружењу начини својим партнерима. Промене у друштву утичу на мењање интересовања ученика, модела комуникације, на начине задобијања ученичке пажње, на активности ученика и њихов начин прихватања и усвајања градива. Школа се мења и развија како би била блиска и подстицајна, како би представљала изазов, извор знања и узор ученицима, да задовољи потребе и интересовања ученика.

Општи циљ нашег образовно-васпитног рада је развијање индивидуалности, свестраности, креативности, инвентивности и самосталности у раду наших ученика поштујући њихова права.

Са поносом истичемо да су иза нас године успеха, признања и награда: Светосавска награда (три пута), Седмосептембарско јавно признање (три пута), Признање Министарства просвете и спорта за постигнуте резултате у раду. Многобројна су признања ученицима школе за постигнуте резултате на општинским, окружним и републичким такмичењима. Наши ученици учествују на свим јавним конкурсима и јавним манифестацијама и добитници су награда за ликовно и литерарно стваралаштво, уметничко казивање стихова. Посебно негујемо и одувек смо били успешни у спортским активностима. Постижемо одличне резултате на такмичењима на свим нивоима.


МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Мисија наше школе је да даљим унапређењем наставе и учења подстичемо свестрани развој личности ученика и њихових интересовања и потреба. Уважавање различитости, као и неговање духа међусобне толеранције, за нас представљају главну смерницу у даљем унапређењу.

Задатак наше школе је да кроз образовно-васпитни процес и ваннаставне активности ученици усвајају знања из различитих области уз уважавање специфичних потреба сваког детета и њихових идивидуалних разлика. Подстичемо и негујемо савремену наставу и
позитивне људске вредности, припремајући децу за будући живот.

Некадашњи ученици ове школе веома често нам се радо враћају као родитељи, који желе да њихова деца наставе породичну традицију похађања наше школе, али и као пријатељи и добронамерни саветници.

У нашој школи се сви развијамо и стално учимо стремећи ка вишем и бољем. Сваки успех нам је само подстицај да знамо да можемо још боље и да границе за нас не постоје.


ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Тежимо да будемо школа која константно унапређује и осавремењује наставни процес, развија мотивацију за учење, способности, интересовања ученика и оспособљава ученике за примену знања у пракси.

Желимо да имамо стручне наставнике, који се стално усавршавају, користе савремене технологије и методе и технике учења, сарађују са наставницима и институцијама, размењују искуства и радећи на сопственом усавршавању унапређују наставни процес.

Желимо да будемо школа у којој наставници и ученици заједно уче, вреднују и самовреднују процес учења и подучавања и стално га унапређују стварајући вредности које одговарају савременим и будућим изазовима и који својим радом и знањем промовишу значај инклузивног друштва.

Желимо школу у којој родитељи виде себе као активне учеснике и у којој заједничким деловањем запослених, родитеља и ученика утичемо да школа буде пријатно место пуно међусобног разумевања и поштовања.

Желимо да у школи развијамо свест о потреби ненасилног понашања, узајамног разумевање ученика, наставника и родитеља.

Желимо да у школи негујемо развој личних капацитета сваког детета, толеранцију на разлике, прихватање и хуман однос међу ученицима.

Желимо да промовишемо целоживотно учење као најбољи начин личног развоја у корист друштва.