Општи акти школе

 

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ЈАВНИХ ИСПРАВА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

П Р А В И Л Н И К О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

С Т А Т У Т Ш К О Л Е

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА