Општи акти школе

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

ПРОТОКОЛ ПОВОДОМ ОРГАНИЗОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

ПРАВИЛНИК О СУКОБУ ИНТЕРЕСА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ СА ДОНАЦИЈАМА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ЈАВНИХ ИСПРАВА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ИНФОРМИСАЊУ

ПРАВИЛНИК О УЧЕШЋУ УЧЕНИКА У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

П Р А В И Л Н И К О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

С Т А Т У Т Ш К О Л Е

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА